Mobirise

ŹRÓDŁA POLSKIEJ MODERNIZACJI

Strona internetowa Źródła Polskiej Modernizacji to rezultat działań podjętych w ramach projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Graty w ramach programu "Szlakami Polski Niepodległej" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. 

W zamierzeniu autorów projektu strona stanowi wirtualny katalog istotnych dokumentów źródłowych dotyczących modernizacji oraz działań modernizacyjnych podejmowanych przez Polaków w ostatnich dwóch wiekach opatrzonych aparatem naukowych. 

Koncepcja doboru dokumentów do „Wyboru źródeł do dziejów polskiej modernizacji” oparta została na kilku podstawowych zasadach, z których naczelną jest pełna kompatybilność przygotowywanej listy dokumentów z założeniami projektu oraz jego celami publikacyjnymi. W związku z tym do edycji trafiły te źródła (akty prawne, mowy, wystąpienia, pisma, relacje, wspomnienia itp.), które odegrały istotną rolę w będących przedmiotem badań w ramach projektu procesach modernizacji gospodarczej i społecznej ziem polskich.

Źródła


Teofil Merunowicz, Ignacy Łukasiewicz, „Gazeta Narodowa” 1882, nr 7 z 10 stycznia 1882, s. 1-2

Eliza Orzeszkowa, List otwarty do kobiet niemieckich w kwestyi równouprawnienia kobiet wobec nauki, pracy i dostojności ludzkiej, Ster 1896

Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy z 23 listopada 1918 r., Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 17, poz. 42

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 5, poz. 90

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i o komisjach opieki społecznej

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy, Dziennik Ustaw 1928, nr 37, poz. 350

Deklaracja RJN O co walczy Naród Polski. 15 marca 1944 r.[w:] S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2004

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów

Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym


Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne, Dziennik Ustaw 1946, nr 6, poz. 52

Dekret z dnia 14 maja 1946 r. Prawo opiekuńcze, Dziennik Ustaw 1946, nr 20, poz. 135© Copyright Biuro Projektu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i Wolni Polacy w XIX-XXI wieku" 2018-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Created with Mobirise - Get more